Statusrapport 7 oktober 2013

Dagsläget och tänkbara steg i projektet Fiber på Rindö

Arbetet har koncentrerats på att klarlägga olika möjliga bidrag och främst på att genomföra en grovprojektering avseende installation av fiber på Rindö.  Därigenom har utgångsläget nu klarnat avsevärt och projektgruppen arbetar för närvarande med att precisera (och öka) antalet intresserade för att kunna göra en ekonomisk kalkyl för var och en fastighetsägare. Föreningen Rindöborna inbjuder till ett informationsmöte den 2013-10-24 i Vasallens möteslokal Triton, andra våningen. Därvid skall information presenteras för att initiera den/de ekonomiska föreningar som krävs för att vi skall komma vidare och få tillgång till fiberuppkoppling till Internet, TV och IP-telefoni.

Följande information redovisar förutsättningar, kostnadsuppskattningar och antyder väg framåt:

 1. Intresset har inte ändrats sedan senaste undersökningen.  Detta beror säkert på att vi inte bearbetat frågan sedan dess. Detta skall nu ske intensivt intill informationsmötet den 24:e. En korrigering: antalet svar var 211, antalet intresserade var 149.  Men den siffran är vi övertygade om att den kommer att stiga fram till den 24:e.
 2. Projektgruppen har fått följande besked från Länsstyrelsen:
  Rindö som helhet kan inte få bidrag. Skälet är att ”kommersiella operatörer” (Telia) erbjudit Lupinen, Vasallen samt Grenadjären avtal utan stöd från bidrag.  Då är Rindö inte glesbygd i bidragsvärlden.
  Glesbygdsbidraget skall ges nytt namn i sin kommande omgång. Den övre gräns för bidrag som hittills gällt, 1,6 MKr per ekonomisk förening, kommer att finnas i någon form även i fortsättningen. Länsstyrelsen har indikerat att vissa delar av Rindö kan betraktas som glesbygd eller vad den nya benämningen blir.
  Det finns ett litet belopp för s.k. kanalisationsbidrag. Vi arbetar nu intensivt med formalia för att registrera våra ansökningar. Kanalisationsbidraget utgår med 50 % av ”grävarbetet” för ledningarna.
  Inga bidrag utgår till anläggningar/ekonomiska föreningar där anslutningsavgiften blir lägre än 20 000 kr per anslutning.
  Att delar av Rindö ligger i gränstrakterna till glesbygd kan styrkas av det faktum att varken Telia eller någon annan tjänsteleverantör har hört av sig, inte ens med en fråga hur det går. (Telia var närvarande på vårt informationsmöte i februari i år). Man kan ju helt riktigt säga att det är projektgruppens sak att kontakta leverantörerna. Gruppen har beslutat att arbeta fram ett så bra underlag vi kan åstadkomma med grovprojekteringen för att ha en bra förhandlingsposition med flera tänkbara leverantörer.
 3. Grovprojekteringen har genomförts av konsulten RALA.  Man har utgått från Rindös geografi, var bebyggelsen är koncentrerad och var befintliga anslutningspunkter till stamnätet för fiber finns. RALA har delat in Rindö i 5 områden och redovisat kostnaderna för dessa.
  Kostnaden som tagits fram gäller för att dra fram kanalisation till alla bebodda tomters fastighetsgräns. Detta är praxis vid alla liknande projekt i Sverige. Kostnaden måste sedan bäras av de intresserade som ansluter från början.  De fastighetsägare som ansluter senare får som exempelvis i ett område i norra Täby, som vi projektgruppen haft kontakt med, en kostnad som är 90 % högre än de som är med och finansierar från början. Överskottet som uppstår för senare anslutningar beslutar den ekonomiska föreningen om. Samma byalag hävdar att de finansierat sin installationskostnad inom 4 år genom betydligt lägre Internet, TV och Telefonikostnader.
  Den totala installationskostnaden för hela Rindö har angivits till 8,6 MKr.
 4. Lämpliga vägar vidare
  Alternativ A
  Låt en eller flera entreprenörer offerera arbete och bredbandstjänster med utgångspunkt från grovprojekteringen.
  Alternativ B
  Bilda ekonomiska föreningar för lämpligt antal områden som med grovprojekteringen och bidragsansökningar kontaktar entreprenörer och nättjänsteleverantörer för att få in offerter.  Efter utvärdering av dessa väljs ”paket” och arbetet sätts igång. De ekonomiska föreningarna bör inte vara för stora eftersom vi då i respektive bidragsansökan når över bidragstaket.
  Eftersom kanalisationsbidraget är nära slut och vi möjligtvis kan boka det för våra projekt med tidig ansökan är det en fördel om vi är beredda att snabbt bilda de ekonomiska föreningarna som behövs för att söka. Detta blir en viktig fråga på informationsmötet den 24:e efter att projektgruppen lagt fram sin redovisning och besvarat frågor.

Vaxholm, 2013-10-06

Kjell Hilding

Projektledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *