Rapport från Rindöfiber-mötet 2013-02-12

24 Rindöbor deltog i mötet.
De tre presentatörerna var Sune Fogelström, BUD projektet (Länsstyrelsen), Tommy Hellström, Telia Öppen Fiber samt Rolf Berggren, Skanova.

Följande framkom i de olika presentationerna och de integrerade frågetillfällena:
Inom kort kommer behovet av kapacitet att vara sådant att varken ”Televerkets gamla kopparnät eller de nya 4G mobilnäten” klarar att leverera.
Litet teknik:  En vanlig TV kräver 4 Mbit/s, en HDTV 8 Mbit/s, en Full HD TV 12 Mbit/s och 3D TV 16 Mbit/s. En fiberanslutning kan i dag leverera upp till
1000 Mbit/s vilket får ses som ett tecken på framtidssäkerhet och tillförlitlighet (nätet blir inte överbelastat).

Vaxholms kommun har ett mycket öppet och framsynt ”IT-strukturprogram för Vaxholms stad”.
Arbetet för Rindö ses som ett led i uppfyllandet av detta program.

För att etablera ”fiber” måste någon/några engageras att:
Dra kanalisation (rörsystem i marken mellan fastigheter och telefonstation samt blåsa fibrer mellan station och respektive fastighet).

Installera utrustning som telestationer, kopplingsnoder m.m. Dessa tar hand om och sänder vidare de signaler som skall förmedlas genom fibernätet
till respektive från den enskilda fastigheten.

Erbjuda tjänster såsom telefoni, Internet-uppkoppling och TV kanaler.

Kostnaderna för ovanstående betalas genom en anslutningsavgift samt en månatlig kostnad för drift, underhåll samt beställda tjänster, TV, Internet och
telefoni. Anslutningsavgiften varierar med lokala förutsättningar men tjänsteutbudet har samma pris i hela Sverige.

Alternativa vägar för att etablera ett fibernät inklusive tjänster är:

A. En operatör erbjuder sig att tillsammans med andra entreprenörer anlägga och driftsätta hela nätet (detta är en marknadslösning).
Kostnaden debiteras abonnenterna direkt av de engagerade entreprenörerna.
B. Ett byalag engagerar en projektör, en installatör samt operatör som i steg utför arbetet.
Denna lösning kan väljas när ”marknaden” inte är beredd att utföra arbetet enligt ovanstående process. Byalaget kan ansöka om bidrag för att på så vis närma sig den anslutningskostnad som ”marknaden” debiterar i närmaste tätort.

Byalaget måste efter etablering av fiberinstallationen äga denna i minst 7 år i form av en ekonomisk förening. Byalaget lejer i allmänhet ut all drift, underhåll samt tjänsteleveranser. Byalaget har kvar det ekonomiska ansvaret och uppgiften att definiera villkoren för tillkommande abonnenter.

Rindöbornas Bredbandskommitté arbetar nu fram ett underlag för att kunna välja väg och samtidigt ge entreprenörerna ett startunderlag för arbetet.
Utgången är som så ofta beroende på kvaliteten i underlaget och intresset för anslutning: ju större andel intresserade, ju bättre kvalitet på vår information – dess då snabbare och mer sannolik är en etablering oavsett vilken form som väljs. Det är därför viktigt att sprida budskapet, alla uppmanas att hänvisa till webbplatsen rindofiber.se och att uppmana alla intresserade att se till att den enkät/intresse­anmälan som finns på webbplatsen är ifylld.

Bland öarna i Stockholms skärgård är Rindö unikt i den meningen att på ön finns redan fiberinstallationer men endast ett fåtal abonnenter är anslutna. Övriga öar som arbetar för fiber har i sin start ingen sådan installation och dessa blir därigenom mer prioriterade för de begränsade bidragen från stat och EU. Skarpö planerar att kanalisera sin etablering i samband med det pågående VA-arbetet. Detta påverkar inte Rindös arbete.

Ovanstående förhållanden innebär att en framkomlig väg kan vara att söka en kombination av de olika lösningarna.  Detta skulle innebära att ”marknaden” löser frågan på kommersiella villkor för de tätast befolkade områdena på Rindö och byalagskonceptet tillämpas på övriga delar.

Faktorer som påverkar tidplanerna för etablering är främst vägval (A eller B) samt bidragsbeviljning. Själva arbetet efter beslut och order rör sig om ¾ år.

På vår webbplats finns länkar till ett antal andra webbplatser med information i frågan.

Tommy Hellström nämnde, naturligtvis, Telias egen bredbandswebben.se.

Vår webbplats har också en Fråga & Svar avdelning där frågan om inverkan på fastighetspriset av en fiberinstallation belyses (frågan väcktes under mötet).

Vaxholm, 2013-02-14
Kjell Hilding

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *